Blauw Roze is onderdeel van Gramm

1 Definitie
Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Blauw Roze de opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen, drukken en leveren van geboortekaartjes en adoptiekaartjes.

2 Overeenkomst
De overeenkomst tussen de klant en Blauw Roze komt tot stand na ontvangst van een bestelling via mail, info@blauw-roze.nl. Of mondeling c.q. telefonisch opdracht heeft gegeven aan Blauw Roze en van Blauw Roze een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.

3 Algemeen
3.1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Blauw Roze en de consument.
3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Aanbiedingen en offertes
4.1
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
4.2 Blauw Roze is pas aan een aanbieding gebonden als de consument, schriftelijk de aanvaarding hiervan bevestigt. De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW en 2 maanden geldig.
4.3 Blauw Roze kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden als de consument, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5 Proefmodellen
Blauw Roze verstrekt 1 gratis model, zoals deze op de website staat, naar keuze van de consument, mits deze voorradig is. De volgende modellen kosten 10 euro per stuk. Deze kosten zijn voor rekening van de consument.

6 Tot standkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding van de consument. Bij geboortekaartjes 4 tot 8 weken voor de uitgerekende datum. 

7 Levering
7.1
Blauw Roze gaat over tot levering op van een tevoren afgesproken datum. Mits aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan. In geval van geboorte zal Blauw Roze er alles aan doen in termen van redelijkheid, om op de dag van geboorte te drukken en de daarop volgende dag te leveren. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van de door de consument gekozen verzendwijze. Indien dit niet haalbaar is zal Blauw Roze niet later dan 2 werkdagen na de geboortedatum leveren, tenzij er sprake is van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld PostNL. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van Blauw Roze het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten.
7.3 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal Blauw Roze de voor levering bestemde Blauw Roze producten opslaan nadat de consument hiervan op de hoogte is gesteld. Blauw Roze zal deze artikelen maximaal 3 weken bewaren tenzij er met de consument iets anders is overeengekomen.
7.4 De levering van de bestelde geboortekaartjes vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste produkten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar/uit de collectie zijn dan ontvangt u daarover van Blauw Roze zo spoedig mogelijk bericht.
7.5 Wanneer u de geboortekaartjes definitief bestelt ontvangt u wanneer de uiteindelijke tekst, na de geboorte, bij ons bekend is een pdf-drukproef. De pdf-drukproef is een digitale afbeelding van hoe het kaartje eruit gaat zien met de gezette tekst. Na goedkeuring zal het bestand gedrukt worden.
7.6 De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer opgegeven bezorgadres.
7.7 De kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer.
7.8 De overeengekomen prijs is inclusief 21% BTW of enig ander op het moment van verkoop geldende tarief.
7.9 Indien afgezien wordt van de bestelling na het ontvangen van de pdf drukproef worden de kosten van de drukproef van 30 euro, opmaakkosten van 17,50  en de eventueel verstuurde enveloppen in rekening gebracht. In alle andere gevallen geldt dat het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan.
7.10 Blauw Roze is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de bezorging door TNT, koerier of UPS.

8 Betaling
8.1
De consument betaald voordat het geboortekaartje naar de drukker gaat. Dit kan middels iDeal of factuur.
8.2 Betaling middels factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
8.3 Indien de consument de opdracht wil annuleren heeft Blauw Roze het recht om kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening te brengen.
8.4 Als de consument verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die Blauw Roze maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de consument.
8.5 Alle prijzen vermeld op de website, facturen en in offertes zijn in euro’s.

9 Vrijwaring
9.1
De consument vrijwaart Blauw Roze voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het Blauw Roze product worden verwerkt.
9.2 Als de consument aan Blauw Roze informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De consument is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van Blauw Roze.

10 Intellectueel eigendom
10.1
Alle rechten van de illustraties en kaartontwerp liggen bij Blauw Roze. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Blauw Roze vermenigvuldigd of verspreid worden.
10.2 Door Blauw Roze op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van produktmogelijkheden worden gebruikt op de website van Blauw Roze zonder schriftelijke toestemming van de klant. Indien ongewenst dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Blauw Roze.
10.3 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door Blauw Roze zijn gemaakt, blijven eigendom van Blauw Roze. Blauw Roze behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Kwaliteitsverschillen
11.1
Blauw Roze is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur binnen een tolerantie van 8%.
11.2 Op afmetingen is in iedere richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 3 mm
11.3 Blauw Roze is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. Blauw Roze gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.

12 Aansprakelijkheid
Blauw Roze sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of fout bezorging van de door Blauw Roze verzonden kaartjes.

13 Persoonsgegeven
Blauw Roze behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

14 Rechtszetel en toepasselijk recht
Op de verhoudingen tussen Blauw Roze en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

© 2009 - 2018 Blauw Roze Geboortekaartjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel